Client In Charge

CCI definīcija

J. Heron, CCI definīcija. 1996.

Co-Counselling International (CCI) ir vispasaules apvienība, kura vieno cilvēkus un vietējos tīklus, kuri apņēmušies apliecināt atbalsta konsultēšanas (Co-Counselling) pamatdisciplīnu, starptautiski un vienoti sekmējot pamatotas teorijas un efektīvas prakses attīstību, tīklu izaugsmi un pasaules pārveidošanu.

Atbalsta konsultantu (co-counsellors) vietējie tīkli CCI ir neatkarīgas, pašpārvaldes līdzinieku organizācijas, kuras meklē veidus, kā kļūt par efektīvām sabiedriskām struktūrām, izvairoties no autoritāras kontroles jebkādā formā.

Ikviena persona un tīkls ir CCI biedrs, ja:

 1. saprot un piemēro turpmāk minētos atbalsta konsultēšanas principus
 2. CCI dalībnieka vadībā ir apguvuši vismaz 40 stundu mācību kursu
 3. teorētiski un praktiski saprot modeļu, izlādes un pārvērtēšanas idejas

Atbalsta konsultēšanas principi

 1. Atbalsta konsultēšanu parasti veic pāros, kur viena persona – klients – strādā, viena persona – konsultants – palīdz; tad viņi/viņas apmainās lomām. Katrā seansā katra persona vienlīdz ilgi ir klienta lomā un konsultanta lomā. Seanss parasti notiek vienā reizē, lai gan dažreiz cilvēki var mainīties klienta un konsultanta lomām dažādās reizēs.
 2. Kad atbalsta konsultanti strādā grupās ar trim vai vairāk dalībniekiem, dalībnieki vienlīdz ilgi ir klienta lomā; katrs klients vai nu izvēlas vienu personu, kas būs konsultants, vai arī strādā, pats sevi vadot, un grupa klusējot atbalsta viņu, sniedz uzmanību. Ja ir kāds īpašs mērķis, klients var lūgt divu vai vairāku konsultantu kopīgu iejaukšanos.
 3. Klients nosaka seansu vismaz septiņos veidos:
  1. uzticoties un ļaujoties dzīvajam atbrīvošanās procesam, kas viņā rodas
  2. seansa sākumā izvēloties vienu no trim līgumiem, kas minēti 9. punktā
  3. ar vienu no pirmajiem diviem līgumiem izvēloties, ar ko strādāt un kādā veidā
  4. izmantojot iespēju seansa laikā brīvi mainīt līgumu
  5. izmantojot tiesības pieņemt vai ignorēt konsultanta iejaukšanos
  6. uzņemoties atbildību par to, lai tiktu saglabāts uzmanības līdzsvars
  7. uzņemoties atbildību par to, lai darbs noritētu veidā, kas nekaitē ne pašam/pašai sev, ne konsultantam, ne citiem cilvēkiem vai videi
 4. Klienta darbs ir viņa(s) paša(s) dziļš process. Tas var ietvert, bet neaprobežojas ar:
  1. izlādi un pārvērtēšanu saistībā ar personisko distresu un kultūras uzspiestu rīcību
  2. priecāšanos par personiskajām stiprajām pusēm
  3. radošu domāšanu personiskās pārliecības robežās
  4. turpmāko personisko un kultūras stāvokļu iztēlošanos, lai izvirzītu mērķus un plānotu rīcību
  5. apziņas paplašināšanu par pārpersoniskajiem stāvokļiem

   CCI uzskata, ka pirmie minētie punkti ir stabils pamats pārējiem četriem.

 5. Konsultanta loma ir:
  1. visu laiku sniegt klientam pilnīgu, atbalstošu uzmanību
  2. iejaukties atbilstoši klienta izvēlētajam līgumam
  3. informēt klientu par laiku seansa beigās un jebkurā brīdī, kad klients to lūdz
  4. nekavējoties izbeigt seansu, ja klients sāk bezatbildīgi kaitēt sev, konsultantam, citiem cilvēkiem vai videi
 6. Konsultanta iejaukšanās ir uzvedība, kas atvieglo klienta darbu. Tā var būt verbāla un/vai neverbāla ar acu kontaktu, sejas izteiksmi, žestiem, stāju vai pieskārienu.

 7. Verbāla iejaukšanās ir praktisks ieteikums par to, ko klients var teikt vai darīt, lai pastiprinātu darba procesu seansā. Tā nav noteikta interpretācija vai analīze, un tā nav padomu došana. To nevirza konsultanta distress un tā nav kaitējoša vai uzbrūkoša. Tā atbrīvo klienta patstāvību un pašcieņu.

 8. Galvenais mērķis, kāpēc tiek izmantota neverbālā iejaukšanās, ir sniegt iedrošinošu un atbalstošu uzmanību bez distresa: būt blakus klientam veidā, kas apliecina un ļauj pilnībā raisīties sajūtām. Šis izmantojums ir pamatā visiem trijiem turpmāk minētajiem līgumiem. Neverbālo iejaukšanos var izmantot arī lai paplašinātu verbālo iejaukšanos; vai lai strādātu patstāvīgi, izsakot praktisku ierosinājumu; vai – attiecībā uz pieskārienu – lai atbrīvotu izlādi ar piemērotu pieskārienu, kustību vai masāžu.

 9. Līgums, ko klients izvēlas seansa sākumā, ir vienošanās par laiku un galvenokārt par iejaukšanās apjomu un veidu, ko konsultants izmantos. Šie trīs līgumu veidi ir:

  • Nedalīta uzmanība

  • Konsultants neveic verbālu iejaukšanos un izmanto tikai neverbālu iejaukšanos, lai sniegtu iedrošinošu, atbalstošu uzmanību. Klients strādā pilnībā pats savā vadībā, vadīdams savu darba procesu pats.

  • Parasta

  • Konsultants modri vēro, ko klients palaiž garām, un iejaucas jebkādā veidā, lai atvieglotu un pastiprinātu klienta darbu. Pastāv vienots līdzsvars starp klienta patstāvīgo vadību un konsultanta ierosinājumiem.

  • Padziļināta

  • Konsultants iejaucas tik daudz, cik viņam/viņai šķiet nepieciešams, lai klients varētu padziļināt un izturēt darba procesu, notur darba virzienu, pārtrauc modeļa veidošanu un atbrīvo izlādi. Tas var ietvert klienta vadīšanu, mudinot to strādāt jomās, kas ir izlaistas vai no kurām klients izvairās. Konsultants var uzņemties jūtīga, smalka un iedrošinoša vadītāja lomu.

 10. Konsultantiem ir tiesības pārtraukt klienta seansu, ja viņus pārāk spēcīgi restimulē tas, ar ko klients strādā un ja viņi tāpēc nevar saglabāt atbilstošu uzmanību. Ja tad, kad viņi to paskaidro klientam, klients turpina strādāt tādā pašā veidā, tad konsultantiem ir tiesības pilnībā pamest seansu.

 11. Viss, ar ko klients strādā seansā, ir konfidenciāls. Konsultants vai citi, kas sniedz uzmanību grupā, nekādā veidā un nekādos apstākļos neatsaucas uz to, ja vien klients nav devis viņiem skaidru, konkrētu atļauju uz to atsaukties. Taču konsultantam tas vajadzības gadījumā jāņem vērā turpmākajos seansos ar to pašu klientu.

© John Heron 1996. This Definition may be copied, but only in full and unedited. 

A Definition of Co-Counselling International - CCI

J. Heron, A Definition of Co-Counselling International - CCI, One to One, 1996.

CoCoInfo Tags: 

 • CCI
 • Session
 • Client In Charge
 • Session Contracts
 • Peerness

CCI is a planet-wide association of individuals and local networks committed to affirm a core discipline of co-counselling while encouraging, on an international and co-operative basis, the advancement of sound theory, effective practice, network development and planetary transformation. Local networks of co-counsellors within CCI are independent, self-governing peer organisations, exploring ways of being effective social structures while avoiding all forms of authoritarian control. Any person and network is a member of CCI if :

 1. they understand and apply the principles of co-counselling given below
 2. they have had at least 40 hours training from a member of CCI
 3. they grasp, in theory and practice, the ideas of pattern, discharge and re-evaluation

The Principles of Co-Counselling

 1. Co-counselling is usually practised in pairs with one person working, the client, one person facilitating, the counsellor, then they reverse these roles. In every session each person spends the same time in the role of both client and counsellor. A session is usually on the same occasion, although sometimes people may take turns as client and counsellor on different occasions.
 2. When co-counsellors work in groups of three or more, members take an equal time as client, each client either choosing one other person as counsellor, or working in a self-directing way with the silent, supportive attention of the group. For certain purposes, the client may request co-operative interventions by two or more counsellors.
 3. The client is in charge of their session in at least seven ways:
  1. trusting and following the living process of liberation emerging within
  2. choosing at the start of the session one of three contracts given in no. 9 below
  3. choosing within the first two contracts what to work on and how
  4. being free to change the contract during their session
  5. having a right to accept or disregard interventions made by the counsellor
  6. being responsible for keeping a balance of attention
  7. being responsible for working in a way that does not harm themselves, the counsellor, other people, or the environment
 4. The client's work is their own deep process. It may include, but is not restricted to:
  1. discharge and re-evaluation on personal distress and cultural oppression
  2. celebration of personal strengths
  3. creative thinking at the frontiers of personal belief
  4. visualising future personal and cultural states for goal-setting and action-planning
  5. extending consciousness into transpersonal states

  CCI takes the view that the first of these is a secure foundation for the other four.

 5. The role of the counsellor is to:
  1. give full, supportive attention to the client at all times
  2. intervene in accordance with the contract chosen by the client
  3. inform the client about time at the end of the session and whenever the client requests
  4. end the session immediately if the client becomes irresponsibly harmful to themselves, the counsellor, other people, or the environment
 6. The counsellor's intervention is a behaviour that facilitates the client's work. It may be verbal, and/or nonverbal through eye contact, facial expression, gesture, posture or touch.
 7. A verbal intervention is a practical suggestion about what the client may say or do as a way of enhancing their working process within the session. It is not a stated interpretation or analysis and does not give advice. It is not driven by counsellor distress and is not harmful or invasive. It liberates client autonomy and self-esteem.
 8. The main use of nonverbal interventions is to give sustained, supportive and distress-free attention: being present for the client in a way that affirms and enables full emergence. This use is the foundation of all three contracts given below. Nonverbal interventions can also be used to elaborate verbal interventions; or to work on their own in conveying a practical suggestion; or, in the case of touch, to release discharge through appropriate kinds of pressure, applied movement or massage.
 9. The contract which the client chooses at the start of the session is an agreement about time, and primarily about the range and type of intervention the counsellor will make. The three kinds of contract are:
  Free attention
  The counsellor makes no verbal interventions and only uses nonverbal interventions to give sustained, supportive attention. The client is entirely self-directing in managing their own working process.
  Normal
  The counsellor is alert to what the client misses and makes some interventions of either kind to facilitate and enhance what the client is working on. There is a co-operative balance between client self-direction and counsellor suggestions.
  Intensive
  The counsellor makes as many interventions as seem necessary to enable the client to deepen and sustain their process, hold a direction, interrupt a pattern and liberate discharge. This may include leading a client in working areas being omitted or avoided. The counsellor may take a sensitive, finely-tuned and sustained directive role.
 10. Counsellors have a right to interrupt a client's session if they are too heavily restimulated by what the client is working on and so cannot sustain effective attention. If, when they explain this to the client, the client continues to work in the same way, then they have a right to withdraw completely from the session.
 11. Whatever a client works on in a session is confidential. The counsellor, or others giving attention in a group, do not refer to it in any way in any context, unless the client has given them explicit, specific permission to do so. It is, however, to be taken into account, where relevant, by the counsellor in future sessions with the same client.

Thoughts on how all co-counsellors can work together

S. Lochrie, Thoughts on how all co-counsellors can work together, Good&New, no. Autumn issue, p. 1 page, 2008.

CoCoInfo Tags: 

 • Diversity
 • Catharsis
 • Client In Charge

In light of recent dialogues on diversity in co-counselling networks, I have been asking myself:   How can I continue my wonderful co-counselling international journey  without fear of being thought of as “not quite doing it right“?  How can new co-counsellors and co-counsellors from all over the world continue to flourish and work together in sessions and in groups, while celebrating our many differences as people and co-counsellors?  I discovered the  article on the management of catharsis by John Heron which captures some of my thoughts, especially in the way he stresses the importance of “self-direction”.  (see next page) 

I have no difficulty in remembering how challenging everything about co-counselling was for me as a novice and  I am  grateful  for the support  I received in my struggle through  clumsiness and turmoil.  But then I came to realise that I was actually in charge of my session and learning to manage my emotions!  This was a hugely empowering event in my life and I still feel empowered fourteen years later by the concept of “self-direction“.    I am therefore able to be very specific about what I  am looking for as client and often ask for “free attention“ or “normal contract with minimal intervention if I get stuck”.  I note that this is in line with John Heron‘s description of the “normal contract“.

It seems to me that “normal contract” is taking on a broader meaning, with more interventions being offered than an occasional suggestion if the client is shut down and  counsellor skills being advocated as important and desirable, to the detriment of “self-direction“.   This ambiguity about what is meant by “normal contract” could be leading to mixed expectations and is a topic that I think could benefit from wider discussion and more clarity.   In the meantime I can  be clear and specific in asking for what level of intervention I would like, let unhelpful suggestions fly over my shoulder, and remember that I can ask for “free attention” at any time.

I do not infer from John Heron’s article that it is obligatory for the client to move through from “self-direction” to “needing additional intervention from outside”.  I hope this would be very much the personal preference of the client.    Similarly I hope it is not deemed obligatory for us all to become skilled at using specific intensive contracts as counsellor.  I would be very disappointed to discover that  CCI co-counselling had turned out after all to be a  hierarchy of co-counselling skills achievement and I would find that very disempowering.

How can we encourage new co-counsellors to continue in the network, with the diversity of approaches we know to be in existence?     One thing we can do is remember what it was like to be a novice and to be magnanimous  about the  surprises and maybe mistakes that come our way, inside or outside sessions.   And we can endeavour to be similarly open-minded and creative when these surprises emerge in our interactions with more experienced co-counsellors!  

For myself, if  I am taken aback by something said or done in a co-counselling session,  I can remind myself that the client is in charge and try to regain my balance of attention.  This will give me space to be curious, and to decide what to do or say without judging or putting down the other person.  I am now thinking about how I could deal with such an incident afterwards so that I can learn from the experience.

I think “client in charge”  and  “free attention”  (on its own or with minimal intervention ) support the  new co-counsellor to focus on becoming familiar with the client role, and thereby become steadily more at ease in the counsellor role.  I am glad John Heron seems to support this idea.   In this way new co-counsellors can feel confident in having sessions with a variety of people and  I think the same  basic ingredients  make it  possible for all co-counsellors to have sessions together, regardless of their background.   

Is it possible that we can keep it this simple?    If we can  enjoy being in charge as client, receiving that magical free attention, enjoy giving wonderful supportive free attention as counsellor, and at appropriate times be creative and specific in getting all our other co-counselling needs met, then surely we have a strong base to work from.  

I look forward to hearing your views!

Sheila Lochrie  -  September 2008The Management of catharsis (extract)*

Two-way self-direction.
Two trained co-counsellors work on a reciprocal basis, each taking a turn as both counsellor and client.  The client is fundamentally self-directed applying cathartic techniques to herself, with the sustained, supportive aware attention of the counsellor.   Technical competence is in the hands of the client and applied by the client to herself.   This is the “free attention” or “attention only” contract in co-counselling.

It may be modified by a contract which invites the counsellor to make suggestions only when the client has lost her way, has shut down, is blocking:  but it is still the client’s privilege to reject these suggestions if she judges that they are inappropriate.  This is an “occasional intervention” or “normal” contract.

These two contracts constitute permissive co-counselling:  permissive in the sense that the client has freedom and space to learn how to make the techniques effective on herself.  It is essential in the start of co-counselling:  it breaks up dependency and creates a relation of interdependence between co-counsellors in which the creative skill of the client in working on herself is paramount.  It enables a person, qua self-directing client, to acquire a high degree of emotional competence, to take charge of and become self-reliant in the discharge of her distress emotions.   Skill in self-directed cathartic release needs to be well established before frequent non-permissive co-counselling is developed.

Two-way direction by each other.  
Two trained people work on a reciprocal basis and take it in turns to direct and facilitate the discharge process in each other.  This is equivalent to non-permissive counselling, the “intensive contract” in co-counselling.   This is particularly valuable at a later stage for trained co-counsellors when the client’s deep-seated systematic evasions and defences are to be interrupted and broached.   The counsellor supportively but persistently encourages the client to “hold a direction” against chronic distress, where the client tends to ease away from it, and avoid it.

Permissive co-counselling, in which persons are building up their skills as self-directing clients, may after a period lead over into non-permissive co-counselling.  The self-directing client can be effective in dissolving a wide rage of distorted behaviours through the discharge process, yet may thereby come to see chronic distortions that need additional intervention from outside - from a very sharp, insightful, persistent but supportive counsellor.

*Extracted from “Catharsis in Human Development“.  Chapter 3: Catharsis in Human Interaction.   A.  The Management of Catharsis.  John Heron, 1977, revised 1998.